Uposażenia po nowemu od 1 stycznia 2020′ – jest już projekt rozporządzenia MSWiA

Komunikat Zarządu Głównego NSZZ Policjantów ws. podwyżki uposażeń policjantów od dnia 1 stycznia 2020 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Policjanci,

poniżej publikujemy projekt rozporządzenia MSWiA zmieniający rozporządzenie ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Należy podkreślić, że środki rozdysponowane w ramach niniejszego rozporządzenie nie kończą rozmów z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantem Głównym Policji na temat ostatecznej wysokości środków przeznaczonych na uposażenia policjantów w roku 2020′.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów kontynuuje rozmowy na temat dodatkowych środków pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji i Komendantów Wojewódzkich Policji, które można by przeznaczyć na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń.

Załącznikiem do projektu jest tabela grup zaszeregowania wraz z przypisanymi do tych grup mnożnikami.

Nowe parametry będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2020 r. W treści uzasadnienia tego projektu znajdą Państwo informacje o starej (1523,29 zł) i nowej (1614,69 zł) kwocie bazowej oraz o wzroście wielokrotności kwoty bazowej kształtującej przeciętne uposażenie policjantów (z 3.71 do 3,81).

Porównanie starego (stara kwota bazowa x stary mnożnik) i nowego iloczynu (nowa kwota bazowa i nowy mnożnik) pozwoli Państwu na obliczenie indywidualnych skutków, czyli kwoty o jaką wzrośnie wasze indywidualne uposażenie zasadnicze.

Do tego uposażenia trzeba dodać posiadany dodatek z tytułu wysługi lat, tzw. dodatek stażowy pamiętając, że wzrasta on o 2 proc. po 2 latach służby i o 1 proc. za każdy następny rok służby – aż do wysokości 20 proc. po 20 latach służby. Następnie w przedziale 20 lat 32 lata, o kolejne 2 proc. za każde następne 2 lata służby do wysokości 32 proc. Ostatni etap mieści się w przedziale 32 lata – 35 lat i wzrasta o 3 proc do maksymalnej wysokości 35 proc.

W toku prac nad projektem, Zarząd Główny NSZZ Policjantów dążył do osiągnięcia efektu wyrażonego w Porozumieniu z dnia 8 listopada 2018 r. Postanowiono tam, że również tegoroczny wzrost uposażeń powinien być dla wszystkich policjantów równy.

Nie było to łatwe, ponieważ w tegoroczną regulację wpisano sześcioprocentowy wzrost kwoty bazowej, na co de facto policjanci czekali od jedenastu lat. Uwzględniając fakt, że w z pięćsetzłotowej kwoty przeznaczonej na podwyżkę, trzydzieści osiem złotych zarezerwowano na nagrodę roczną, to różnice w granicach trzydziestu kilku złotych w obrębie poszczególnych grup zaszeregowania potraktować należy jako osiągnięcie celu w niemal stuprocentowym wymiarze.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

*******************************

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia …………………………. r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm. )) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm. ) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

W porozumieniu:

MINISTER RODZINY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

********************************

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia zmienia rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.) stanowiące wykonanie upoważnienia zawartego w art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.).
Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r. Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną).
Biorąc pod uwagę, że sam wzrost kwoty bazowej (z kwoty 1.523,29 zł do kwoty 1.614,69 zł, tj. o 6%) nie spowoduje zwiększenia przeciętnego miesięcznego uposażenia o kwotę 500 zł (wraz z nagrodą roczną) istnieje również potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,100, co spowoduje jej wzrost z 3,71 do 3,810. Taki poziom wielokrotności zapewnia podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia na poziomie 500 zł (wraz z nagrodą roczną) zgodną z Porozumieniem z dnia 8 listopada 2018 r.
Dodatkowe środki na uposażenia zaplanowane na 2020 r. umożliwiają dokonanie podwyżek uposażeń policjantów o 462 zł miesięcznie na etat, a z uwzględnieniem nagrody rocznej wypłacanej w 2021 r. nastąpi wzrost o kolejne 38 zł, tj. łącznie o 500 zł.
Zgodnie bowiem z art. 110 ustawy o Policji, funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje.
Oznaczać to będzie, że przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6.151,97 zł.
Mając na uwadze, że wzrost kwoty bazowej dla funkcjonariuszy przełoży się na wzrost tylko wybranych składników uposażenia w ramach projektowanego rozporządzenia zaproponowano wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego w zależności od grupy zaszeregowania, co będzie odpowiadało wzrostowi uposażenia zasadniczego średnio o 397 zł. Ponadto wraz ze wzrostem stawek uposażenia zasadniczego (wraz ze skutkami wzrostu kwoty bazowej) nastąpi jego wzrost w związku z indywidualną wysługą lat średnio o 66 zł. Zastosowanie różnych wzrostów mnożników w poszczególnych grupach od 0,219 dla grupy 1 do 0,023 w grupie 14a pozwoli na zachowanie porównywalnego wzrostu uposażeń wraz z wysługą dla policjantów, tj. około 462 zł.
Przedmiot regulacji zawartej w projekcie nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Ze względu na przedmiot regulacji nie było konieczności przedstawienia projektu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239 poz. 2039 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projekt rozporządzenia został umieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt został przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 r.
– Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) do koordynatora oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.

Rozp.-uposażenia-policjantów-16.01.2020-r.-2

Rozp.-uposażenia-policjantów-uzasadnienie-16.01.2020-r.-2

Rozp.-uposażenia-policjantów-załącznik-tabela-16.01.2020-r.-1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *