Dlaczego zarabiamy tak mało?!

Policjant nabywa uposażenie wraz z mianowaniem na stanowisko służbowe. W tym momencie trwa żywa debata ile ono powinno wynosić dla nowo przyjętych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. Podniesienie o 1000 złotych pierwszej pensji jest ciekawym pomysłem jeżeli nie doprowadzi w konsekwencji do spłaszczenia siatki płac, która w naszej instytucji i tak już jest płaska jak Nizina Węgierska. Ratunkiem jest przemodelowanie filozofii w podnoszeniu dodatków służbowych.

Kwestia naszych uposażeń została uregulowana w obszernym 9 rozdziale Ustawy o Policji. W artykule 99 czytamy:

1. Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania policjanta na stanowisko służbowe.
2. Z tytułu służby policjant otrzymuje jedno uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w ustawie.
3. Przeciętne uposażenie policjantów stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
3a. Przez przeciętne uposażenie, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć uposażenie wraz z miesięczną równowartością nagrody rocznej.
4. Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
Finalnie na nasze konta wpływa kwota, która składa się z kilku lub nawet kilkunastu składowych opisanych właśnie w rozdziale 9, ale również w rozdziale 2 UoP. Dla przeciętnego zjadacza chleba jest to prawdziwy labirynt, w którym można się pogubić, można również skrzętnie ukryć nierówności i w naszej ocenie niezrozumiałe zaniżanie naszych świadczeń.
Na tapetę weźmy przede wszystkim nasz dodatek służbowy.
Policjantom, z wyjątkiem odbywających służbę kandydacką, za należyte wykonywanie obowiązków służbowych przysługuje dodatek służbowy w wysokości miesięcznej do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.
Teraz u każdego czytającego powinna pojawić się chwila refleksji. Szybkie spojrzenie na odcinek- mamy uposażenie, dodatek za stopień i dodatek służbowy. Ten ostatni wydaje się dziwnie niski w stosunku do zdania wyciągniętego żywcem z Ustawy o Policji? U większości z Was zapewne tak jest. Niestety nie mamy takiej pewności bo należałoby wystosować odpowiednie zapytanie do naszych przełożonych. Jako Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów skorzystaliśmy z tego prawa. Zadaliśmy te dwa konkretne pytania:
  1. Jaka jest wysokość przyznanych dodatków służbowych na poszczególnych grupach zaszeregowania na dzień …………….. roku z uwzględnieniem najniższej, najwyższej oraz średniej kwoty z rozdziałem na poszczególne wydziały i pozostałe jednostki podległe ………………………..?
  2. Jaki procent, w stosunku do podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień, stanowią dodatki służbowe na dzień ………………….. roku z rozdziałem na poszczególne wydziały i pozostałe jednostki podległe ……………………….?

Odpowiedź na pierwsze jest ważna, ale kluczowa jest ta druga kwestia- jaki procent stanowią nasze dodatki służbowe?

Wysokość przyznawanego dodatku służbowego powinna być uzależniona od oceny wyników uzyskiwanych w służbie, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i zakresu wykonywanych zadań oraz rodzaju i poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

W samych przepisach znajdziemy podstawy kształtowania naszych dodatków służbowych- analogicznie z dodatkami funkcyjnymi. W cytowanym fragmencie znalazły się zapisy dające jasne wskazówki komu i dlaczego można podnieść dodatek, a górną granicą jest mityczne i nieosiągalne dla większości 50%. Skąd u nas ta pewność. Od części komend w garnizonie podkarpackim otrzymaliśmy już odpowiedzi na w/w pytania i dodatki w nich nie przekroczyły nawet 10%! Osoby zaszeregowane na 9 grupie w wydziale pełnią rolę eksperta nie tylko z nazwy. Są to zazwyczaj najbardziej doświadczone funkcjonariuszki i funkcjonariusze, którzy biorą na siebie najcięższy kaliber spraw. Niejednokrotnie pełnią również rolę doradczą, szkolą nowo przyjętych do wydziałów policjantów. Ich rola jako liderów, wzorów do naśladowania jest nie do przecenienia. Jeżeli dołożymy jeszcze odpowiedni staż pracy, często przekraczający 20 lat  to dodatek służbowy sięgający raptem 10% jest najlepszym adwokatem dla podjętej przez nas walki o progresywne dodatki!

Zespół prasowy ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *