NSZZP Rzeszów

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Zarząd Statut
Najnowsze

Aktualności

XVI Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu dotyczącego wyjazdu na XVI Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego . Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Rzeszowie informuje wszystkich zdeklarowanych do wyjazdu ,że zbiórka uczestników odbędzie  w …

Calypso fitness club

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Rzeszowie uprzejmie informuje iż istnieje możliwość korzystania z siłowni Calipso w Rzeszowie i Mielcu. Cena karnetu zależna będzie od ilości chętnych do korzystania z siłowni. …

“Mundur na rowerze”

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie objął swoim patronatem inicjatywę nieformalnej grupy “Mundur na rowerze”. Grupa ta prowadzi akcję charytatywną w postaci sztafety rowerowej dla  kolegi …

Jak można przystąpić do NSZZ Policjantów i kto jest do tego uprawniony?

Przystąpienie do związku

Członkostwo w Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd Wojewódzki w przypadku pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie deklarację można wypełnić w KWP w Rzeszowie. Następnie po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki członkowskiej (kwota 12 zł) jest się pełnoprawnym członkiem.

Jak wynika z założeń statutowych NSZZ Policjantów, władze związku dbają o interesy zrzeszonych Policjantów między innymi poprzez:

– inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
– ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
– ochrona prawna policjantów,
– wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
– ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
– realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
– zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
– zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych,inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin,

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Statutem