Sejm zajmie się dzisiaj ustawą przywracającą m.in. 100 – proc. płatne zwolnienia lekarskie dla służb mundurowych

Sejm zajmie się dzisiaj tzw. “ustawą o dobrym Samarytaninie”, której przepisy przywracają między innymi 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA na kwarantannie i izolacji.

Ustawa wprowadza istotne rozwiązania dotyczące lekarzy i opieki zdrowotnej, podnosi obowiązki i nakazy wprowadzone przez rząd rozporządzeniem do rangi ustawy, co wykluczy uchylanie przez sądy mandatów karnych nakładanych za nieprzestrzeganie obostrzeń.

Ustawa przywraca 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy na kwarantannie i izolacji. Warto podkreślić, że zaproponowane rozwiązania noszą charakter systemowy. Będą bowiem dodane do ustaw pragmatycznych każdej z formacji podległej MSWiA, co umożliwi stosowanie ich po ustaniu epidemii Covid-19

Jak czytamy w załączonym projekcie, w ustawie o Policji do art. 121b ust. 5 (który określa sytuacje w jakich policjant przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowuje prawo do pełnego uposażenia) ma zostać dodany punkt 8. Zgodnie z nim, jeżeli zwolnienie lekarskie obejmuje okres, w którym policjant jest zwolniony od zajęć służbowych z powodu “stwierdzenia zakażenia lub zachorowania na chorobę, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przy czym stwierdzenie zakażenia lub zachorowanie powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby” zachowa on prawo do 100 proc. uposażenia. Takie prawo przysługiwać ma też policjantowi w sytuacji powstałej “na skutek podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli podleganie tej kwarantannie lub izolacji powstało w związku z wykonywaniem zadań służbowych w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu tej choroby” (pkt 4, dodany do art. 121b ust 3 ustawy o Policji).

Korzystanie z nowych rozwiązań, wymagać będzie potwierdzenie od przełożonego, co wynika z art. 121b ustęp 6a, “wykonywanie zadań służbowych, o których mowa w ust. 5 pkt 8 i ust. 6 pkt 4, stwierdza pisemnie przełożony właściwy do spraw osobowych lub upoważniona przez niego osoba”.

Nowe przepisy mają wejść z życie bez vacatio legis – z dniem następującym po dniu ogłoszenia, aczkolwiek, co trzeba podkreślić – postanowienia dotyczące pełnopłatnych zwolnień lekarskich dla funkcjonariuszy wejdą w życie z mocą od dnia 5 września 2020 r.”. Nadanie temu postanowieniu wstecznej mocy obowiązującej formalnie zapewnia ciągłość zachowania pełnopłatnych zwolnień lekarskich, gdyż poprzednio obowiązujące przepisy utraciły moc na początku września.

Należy spodziewać się długiego procedowania projektu w Sejmie, gdyż szefowie poszczególnych klubów już zapowiedzieli wniesienie licznych poprawek. Nie nastraja optymistycznie także zapowiedź marszałka Grodzkiego, iż Senat nie zajmie się projektem w trybie przyspieszonym, lecz zwykłym, co oznacza wydłużenie procesu stanowienia ustawy o co najmniej tydzień.

Na podstawie harmonogramu prac Sejmu (jp)

W załączniku projekt ustawy.

projekt_ustawy_anty_covid-19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *