Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

W Biuletynie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się “Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe”.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe
Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 401) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ust. 2 – jest określone w umowie wykonawczej do programu lub projektu realizowanego przez Policję z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji, albo w umowie o zarządzaniu tym programem lub projektem, albo w innym dokumencie wystawionym przez wykonawcę tego programu lub projektu.”;
2) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokumentu wystawionego przez wykonawcę programu lub projektu, poświadczającego zrealizowanie przez policjanta jego zadań wynikających z programu lub projektu, niezwłocznie po otrzymaniu przez Policję środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych albo środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji – za zadania zlecone, o których mowa w § 3 ust. 2.”.
§ 2. Do określania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za zadania zlecone w przypadku projektów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

**********

UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 401), zwane dalej „rozporządzeniem”, w § 3 ust. 2 reguluje możliwość otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych na piśmie przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub osobę przez niego upoważnioną, określonych w programie lub projekcie realizowanym przez Policję z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji.
Zgodnie z § 4 pkt 2, dodatkowe wynagrodzenie jest określone w umowie wykonawczej do programu lub projektu realizowanego przez Policję z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji, albo w umowie o zarządzaniu tym programem lub projektem, albo w innym dokumencie poświadczonym przez instytucję zarządzającą tym programem lub projektem.
W § 6 rozporządzenia ustawodawca przewidział, że dodatkowe wynagrodzenie w omawianych przypadkach wypłaca się na podstawie dokumentu wystawionego przez instytucję zarządzającą programem lub projektem, poświadczającego zrealizowanie przez policjanta jego zadań wynikających z programu lub projektu, niezwłocznie po otrzymaniu przez Policję środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych albo środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji – za zadania zlecone, o których mowa w cytowanym wyżej § 3 ust. 2.
Wskazane regulacje mogą rodzić wątpliwości interpretacyjne, w szczególności w zakresie definicji „instytucji zarządzającej projektem”. Wątpliwości te mogą prowadzić do obawy przed podejmowaniem zadań, które rozliczane miałyby być ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych albo środków pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji. W związku z powyższym projektowana zmiana polega na doprecyzowaniu, że dodatkowe wynagrodzenie za zadania zlecone jest określone w innym dokumencie wystawionym przez wykonawcę programu lub projektu (§ 4 pkt 2 rozporządzenia) i wypłacane na podstawie dokumentu wystawionego przez wykonawcę programu lub projektu (§ 6 pkt 2 rozporządzenia).
Wskazane regulacje rozporządzenia jako niejednoznaczne mogą rodzić wątpliwości co do możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia policjantom zatrudnionym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, które realizują projekty finansowane za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Ujednolicenie przepisów rozporządzenia zapewni jednoznaczną ich interpretację i przyczyni się do szerszego wykorzystania potencjału naukowo – badawczego i rozwojowego instytucji mogących przystępować do przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, a finansowanych ze wskazanych wyżej źródeł. Uszczegółowienie przepisów zapewni również przejrzystość norm prawnych i jednoznaczność ich wykorzystania.
Projektowana zmiana rozporządzenia w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe umożliwi, poprzez szersze zaangażowanie policjantów w programach lub projektach realizowanych przez Policję, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych lub pochodzących z budżetu państwa, w tym dotacji, ich rozwój naukowo-badawczy.
Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *