Infosecurity24.pl – Policja prawie gotowa na pluralizm związkowy?

ilustracja

Zasygnalizowany przez nas temat niezwykłego, acz wybiórczego tempa legislacji zaprezentowanego przez resort MSWiA w sprawie przygotowania Policji na pluralizm związkowy, podchwycił portal Infosecurity24.pl w artykule zatytułowanym: „Policja prawie gotowa na pluralizm związkowy?”

Jak się chce, to się da. Tymi słowami podsumować można tempo resortowych prac związanych z wprowadzeniem pluralizmu związkowego. W zeszłym tygodniu, na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się bowiem seria dokumentów dotyczących zmian wprowadzanych w związku ze wspomnianym pluralizmem. Jak podsumowuje Zarząd Główny NSZZ Policjantów, „nie można więc narzekać na tempo legislacji w MSWiA, choć dotyczy ono jedynie wybranych obszarów regulacji…”.

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji ukazały się dokładnie cztery rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, które dostosowują przepisy dotyczące policjantów do nowej ustawy, wprowadzającej pluralizm związkowy w Policji, Służbie Więziennej oraz Straży Granicznej. Obejmują one zapisy związane z postępowaniem kwalifikacyjnym w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, szczegółowym trybem wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym, urlopami oraz opiniowaniem służbowym.

Pierwsze rozporządzenie, dotyczące postępowania kwalifikacyjnego, zmienia zapisy o składzie komisji, której zadaniem będzie sporządzenie listy kandydatów spełniających warunki przyjęcia do służby w Policji. Mają to być po jednym przedstawicielu zakładowej organizacji związkowej, funkcjonującej w danej jednostce organizacyjnej Policji kierowanej przez tego przełożonego, w miejsce przedstawiciela organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów. MSWiA zastrzega jednak w dokumencie, że komisja, która rozpoczęła i nie zakończyła sporządzania tej listy przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, kontynuuje jej sporządzanie w dotychczasowym składzie. Jak czytamy w OSR, NSZZ Policjantów chciał, by udział w pracach komisji był obligatoryjny, ale MSWiA nie przychyliło się do tego wniosku.

Kolejny projekt dotyczy szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów. Jak informuje MSWiA chodzi tu o fakt, że obecnie określone uprawnienia przysługują związkowi zawodowemu policjantów, a teraz uprawnienia te będą przysługiwały zakładowej organizacji związkowej reprezentującej policjanta. Resort dostosowuje więc treści wzoru protokołu raportu dyscyplinarnego. Jak tłumaczy MSWiA, we wzorze protokołu, w części wyznaczonej na złożenie podpisów przez uczestników raportu dyscyplinarnego, w miejsce „przedstawiciela zarządu organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów” wpisano „przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej”. Co więcej, ministerstwo uporządkowało i uzupełniło obowiązujące nazewnictwo oraz elementy dotyczące właściwych zapisów możliwych do dokonywania w protokole raportu dyscyplinarnego.

Trzecie rozporządzenie zajmuje się sprawą urlopów policjantów, a dokładnie składu komisji powoływanej do wykonania oceny warunków służby, uprawniających do uzyskania dodatkowego urlopu. Chodzi mianowicie o warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia funkcjonariusza. W skład wspomnianej komisji wchodzić ma od tej pory przedstawiciel każdej zakładowej organizacji związkowej funkcjonującej wdanej jednostce organizacyjnej Policji.

Ostatni z omawianych dokumentów zmienia rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów. Zgodnie ze zmianami, „na wniosek opiniowanego zawarty w odwołaniu od opinii przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania zawiadamia o wpływie odwołania wskazaną przez opiniowanego reprezentującą go zakładową organizację związkową”. Co więcej, przełożony będzie mógł tak uczynić tylko wówczas, jeżeli członkiem tej organizacji jest co najmniej jeden policjant, inny niż opiniowany.

Jak planuje MSWiA, projektowane rozporządzenia wejdą w życie 27 października 2019 r., co będzie korelowało z terminem wprowadzenia zmian w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w następstwie wejścia w życie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. Gotowe są więc już dokumenty przystosowujące policyjne przepisy do zbliżającego się wielkimi krokami pluralizmu związkowego. Brak jednak na razie rozporządzeń, które ewentualnych zmian dokonywałyby w przepisach Służby Więziennej oraz Straży Granicznej.

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej w sierpniu br. Przepisy, które już niebawem wejdą w życie, wprowadzają do Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej pluralizm związkowy, a co za tym idzie mundurowi z tych formacji będą mieli możliwość zrzeszania się w więcej niż jednym związku zawodowym. Jak twierdzą przedstawiciele związków dziś funkcjonujących w służbach mundurowych, takie rozwiązanie doprowadzi do upolitycznienia działalności związkowej. Do czego doprowadzą prezydenckie zmiany, dowiemy się już niedługo.

MR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *