Ważna informacja dla osób posiadających ubezpieczenie OC zawodowe w Firmie Allianz

                                                                                            Rzeszów, dnia 15.11.2023 r.

         INFORMACJA

Dla funkcjonariuszy i pracowników Garnizonu Podkarpackiego  informuje się, że z dniem 01 stycznia 2024 r. zmieniają się warunki ubezpieczenia  w Polisie OC ZAWODOWE Z OCHRONĄ PRAWNĄ w firmie ALLIANZ S.A. .  Składka wzrasta z kwoty 19 zł na 24 zł.

Przyjmuje się, że osoby, które do dnia 01.12.2023 r. nie złożą rezygnacji będą automatycznie przypisane do nowej składki. W załączeniu druk rezygnacji, który należy przesłać do Wydziału Finansów KWP Rzeszów do wyżej wymienionego terminu  tj. do 01.12.2023 r. z dopiskiem „UBEZPIECZENIA”.

Aneks nr 1 do Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa potwierdzonej Polisą Nr 650-23-430-05963415 Niniejszym aneksem Ubezpieczyciel i Ubezpieczający wprowadzają następujące zmiany do ww. polisy: 1. Dodano definicję: 8) holowanie – transport unieruchomionego pojazdu należącego do pracodawcy z miejsca wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego, jeżeli jego unieruchomienie uniemożliwia dalszą jazdę z przyczyn technicznych, przepisów ruchu drogowego lub bezpieczeństwa, do miejsca docelowego. Holowanie odbywa się jednorazowo, z miejsca wypadku ubezpieczeniowego bezpośrednio w wybrane prze z Ubezpieczonego miejsce. 2. Dodano w § 3 ust. 4 lit. e): e) koszty związane z usługą holowania zgodnie z definicją przyjętą w umowie. 3. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Górną granicą odpowiedzialności Allianz (sumą gwarancyjną) w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego w zakresie określonym w § 3 ust. 2-7 za pierwszą i kolejną szkodę wynikłą z wypadków ubezpieczeniowych jest kwota maksymalna trzymiesięcznego uposażenia Ubezpieczonego, za wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia nie więcej jednak niż 35.000 zł, z zastrzeżeniem, że: a) do zakresu ubezpieczenia określonego w § 3 ust.4 lit. c w ramach wymienionej w niniejszym ustępie sumy gwarancyjnej stosuje się pod limit w wysokości 5.000 zł dla jednej i wszystkich szkód wynikłych z wypadków ubezpieczeniowych w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego b) do zakresu ubezpieczenia określonego w § 3 ust.4 lit.e stosuje się limit w wysokości 50 km na jeden wypadek ubezpieczeniowy. Koszty holowania powyżej wskazanego limitu km ponosi Ubezpieczony; c) do zakresu ubezpieczenia określonego w § 3 ust. 5 w ramach wymienionej w niniejszym ustępie sumy gwarancyjnej stosuje się pod limit w wysokości 5.000 zł dla jednej i wszystkich szkód wynikłych z wypadków ubezpieczeniowych w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego; d) do zakresu ubezpieczenia określonego w § 3 ust. 6 w ramach wymienionej w niniejszym ustępie sumy gwarancyjnej stosuje się pod limit w wysokości 1.000 zł dla jednej i wszystkich szkód wynikłych z wypadków ubezpieczeniowych w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego. e) do zakresu ubezpieczenia określonego w § 3 ust. 7 w ramach wymienionej w niniejszym ustępie sumy gwarancyjnej stosuje się pod limit w wysokości 5.000 zł dla jednej i wszystkich szkód wynikłych z wypadków ubezpieczeniowych w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego; f) do zakresu ubezpieczenia określonego w § 3 ust. 8 w ramach wymienionej w niniejszym ustępie sumy gwarancyjnej stosuje się pod limit w wysokości 50.000 zł dla jednej i wszystkich szkód wynikłych z wypadków ubezpieczeniowych w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego. g) do zakresu ubezpieczenia określonego § 3 ust.9 w ramach wymienionej w niniejszym ustępie sumy gwarancyjnej stosuje się pod limit wypłaty jednorazowej, równej zatrzymanej wysokości wynagrodzenia netto z pierwszego miesiąca, w którym nastąpiło zawieszenie wynagrodzenia, nie większej niż 100% ostatniego miesięcznego wynagrodzenia netto Ubezpieczonego, lecz w żadnym wypadku nie większej niż 5.000,00 zł, 4. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Składka opłacana będzie przez Ubezpieczającego w 12-u ratach, w wysokości 24 zł od jednego Ubezpieczonego 5. Zmiany wprowadzone niniejszym aneksem obowiązują od dnia 01.01.2024r.

Załączniki:

– druk rezygnacji

– Aneks do umowy

 

Rezygnacja z ubezpieczenia OC

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *