Ustawa o zmianie ustawy „Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020” skierowana do Senatu RP.

Ustawa o zmianie ustawy „Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020” skierowana do Senatu RP.

ilustracja

Poniżej tekst ustawy o zmianie ustawy „Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020” uchwalonej przez Sejm RP i skierowanej  do Senatu RP.

USTAWA
z dnia 22 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach
2017–2020”

 

Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1828) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ogólna kwota wydatków na realizację Programu wyniesie 9 208 940 tys. zł, w tym w:
1) 2017 r. – 1 389 611 tys. zł;
2) 2018 r. – 1 922 888 tys. zł;
3) 2019 r. – 3 086 686 tys. zł;
4) 2020 r. – 2 809 755 tys. zł.
2. W ramach kwot określonych w ust. 1 wydatki ujmowane w tworzonej corocznie rezerwie celowej na realizację Programu wynoszą łącznie 3 727 316 tys. zł, z tego w:
1) 2017 r. – 280 000 tys. zł;
2) 2018 r. – 748 168 tys. zł;
3) 2019 r. – 1 864 602 tys. zł;
4) 2020 r. – 834 546 tys. zł.”;
2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na realizację Programu, będący skutkiem finansowym ustawy, wynosi 18 019 394 tys. zł, z tego w:
1) 2017 r. – 1 389 611 tys. zł;
2) 2018 r. – 1 922 888 tys. zł;
3) 2019 r. – 3 086 686 tys. zł;
4) 2020 r. – 2 809 755 tys. zł;
5) 2021 r. – 1 468 409 tys. zł;
6) 2022 r. – 1 468 409 tys. zł;
7) 2023 r. – 1 468 409 tys. zł;
8) 2024 r. – 1 468 409 tys. zł;
9) 2025 r. – 1 468 409 tys. zł;
10) 2026 r. – 1 468 409 tys. zł.”;
3) załączniki nr 1–7 do ustawy otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–7 do niniejszej ustawy.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Marek Kuchciński

3016_u

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *