Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zamieszczamy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jest to kolejny projekt “specustawy” dot. walki z COVID -19.

Projekt zawiera przepisy odnośnie pracy zdalnej przez funkcjonariuszy oraz przedłużenia ważności badań okresowych i kontrolnych. Te dwa rozwiązania były przez Związek zgłaszane w trakcie rozmów ze stroną służbową.

Niestety projekt nie uwzględnia wcześniejszego wniosku NSZZ Policjantów o objęcie funkcjonariuszy policji dodatkiem opiekuńczym. Związek wnosi , aby nim objąć funkcjonariuszy oraz dzieci do 12 lat /obecnie 8 lat/. Nasze rozwiązanie daje gwarancję otrzymania w tym czasie 100% uposażenia, a nie 80% z tytułu zwolnienia z obowiązków służbowych.

Komendant Główny Policji uzyskuje prawo organizowania służby w systemie skoszarowanym. Nic się nie mówi jak ten czas będzie traktowany. Związek uważa że musi być traktowany jako czas służby, gdyż funkcjonariusze pozostają w gotowości do służby i może się tak zdarzyć że skoszarowanie będzie trwało nawet miesiąc, a może i dłużej i bez bezpośredniego kontaktu z Najbliższymi.

Związek jeszcze w dniu dzisiejszym musi wydać opinię do projektu i przekazać go do Forum Związków Zawodowych, które przekaże ją do ustawodawcy. Ustawa będzie zapewne uchwalona przez Sejm RP już 25 marca 2020′

SYTUACJA JEST WYJĄTKOWA I WYMAGA WYJĄTKOWYCH ROZWIĄZAŃ KORZYSTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA ZDROWIA POLAKÓW I INTERESU POLICJANTÓW.

Uzasadnienie ustawodawcy:

8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). Koncentrowała się ona na regulacjach z zakresu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
Podejmowane przez władze publiczne działania prewencyjne, minimalizujące rozprzestrzenianie się COVID-19, obejmują m.in. kwarantannę osób mających kontakt z zakażonymi, zamykanie placówek, czy też odwoływanie wydarzeń i imprez masowych. To z kolei może prowadzić do wstrzymania produkcji i świadczenia usług, a w efekcie do trudności finansowych poszczególnych firm.

Ekonomiczne skutki rozprzestrzeniania się COVID-19 występują nie tylko u przedsiębiorców, których zakład pracy został zamknięty w związku z przypadkami zakażenia pracowników COVID-19 czy objęcia ich kwarantanną. Dotyczą one również firm eksportujących albo importujących towary do/z regionów świata, gdzie występują utrudnienia w handlu spowodowane rozprzestrzenianiem się COVID-19. Utrudnienia w międzynarodowych relacjach biznesowych mają wieloraki charakter, występują również w sektorze usług. Ponadto środki zapobiegawcze podejmowane w celu zahamowania rozprzestrzeniania się COVID-19 wpływają na zachowania konsumentów, w szczególności w branżach takich jak: hotelarstwo, turystyka, transport, usługi rozrywkowe i kulturalne. Z dnia na dzień liczba zleceń ulega drastycznemu zmniejszeniu, a te, które zostały już podjęte, są często przerywane w trakcie ich wykonywania.

Wobec powyższego zaistniała potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji. Konieczne stało się opracowanie pakietu osłonowego dla firm, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności. Przedkładany projekt ustawy pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnych instrumentów wspierających przedsiębiorców w tym okresie. Dokonuje on szeregu zmian w specustawie, nie tylko poszerzając i rozwijając niektóre występujące już w niej rozwiązania, ale także wprowadzając nowe mechanizmy.

W załącznikach projekt ustawy, uzasadnienie.

01_Projekt-ustawy-21-marca-2020-r.-1

02.-Uzasadnienie-21-marca-2020-r.-1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *