Ubezpieczenie na życie dedykowane służbom mundurowym

 

Ubezpieczenie na życie dedykowane służbom mundurowym

 

W ramach ubezpieczenia zapewniamy m.in. świadczenie w razie leczenia szpitalnego czy śmierci w wyniku wirusa COVID-19.

PROPOZYCJA DLA PLACÓWKI:   GARNIZON PODKARPACKI POLICJI

PRZYGOTOWANA PRZEZ: PZU ŻYCIE SA – PAWEŁ POPARDA

KONTAKT: 727 020 505

Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie asp. sztab. Mieczysław Klimek

KONTAKT : 600439509 służbowy 821 2495

 

OFERTA WAŻNA BEZ KARENCJI DO:  17.05.2020 r w późniejszym terminie można przystąpić do ubezpieczenia lecz już z pełną karencją.

Ubezpieczenie grupowe w PZU daje możliwość ochrony życia i zdrowia Twoich pracowników

Kiedy potrzebujesz ubezpieczenia grupowego?

Pracownicy służb mundurowych poddani są ogromnej presji oraz zmęczeniu psychicznemu i fizycznemu. Długotrwałe narażenie organizmu na obciążającą pracę może doprowadzić do chorób oraz stanów, które będą wymagały hospitalizacji, lub które mogą spowodować nawet przedwczesną śmierć.

Nie mniej ważnym zagrożeniem są nieszczęśliwe wypadki, do których może dojść np. w czasie powrotu z pracy po wielogodzinnej służbie czy podczas wyjazdu do pilnego wezwania.

Zakres ubezpieczenia dotyczy zarówno pandemii COVID-19 jak i zdarzeń, które mogą się przydarzyć w codziennej pracy. Wypłata pieniędzy z ubezpieczenia jest możliwa w związku z 7 zdarzeniami (opisanymi w tabeli poniżej).

Jeśli śmierć, leczenie szpitalne lub osierocenie dziecka będzie konsekwencją zakażeniem COVID-19, pracownik służb mundurowych lub jego bliscy otrzymają dodatkowe świadczenie.

Kto i jak może przystąpić do ubezpieczenia?
• Ubezpieczenie na życie jest dedykowane pracownikom służb mundurowych pozostającym w stosunku prawnym z ubezpieczającym.
• Propozycję kierujemy do wszystkich wskazanych powyżej osób, bez względu na wiek.
• Minimalna liczba ubezpieczonych to 30 osób dla jednej instytucji. Jeśli placówka zatrudnia mniej niż 50 osób, do ubezpieczenia musi przystąpić minimum 60% zatrudnionych.
• Umowa jest zawierana na 1 rok z możliwością jej odnowienia.

Kto nie może przystąpić do ubezpieczenia?
Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim lub z rozpoznanym koronawirusem.

Osoby, które przystąpią do oferty od 1 maja 2020 r. lub 1 czerwca 2020 r. będą objęte ochroną bez karencji.

Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia grupowego – dopasowaną do obecnych potrzeb wskazanych przez Ciebie jako najważniejsze.

W tabeli prezentujemy zakres świadczeń i kwoty do wypłaty za poszczególne zdarzenia. Kwota świadczenia jest skumulowaną wysokością świadczeń wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), wypłacaną w razie zajścia danego zdarzenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
Śmierć ubezpieczonego spowodowana (świadczenie łączne): • zarażeniem wirusem COVID-19 (koronawirusem)* 100 000 zł

• nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym przy pracy 250 000 zł

•nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 200 000 zł

•nieszczęśliwym wypadkiem przy pracy 150 000 zł

•nieszczęśliwym wypadkiem 100 000 zł

• zawałem serca lub udarem 100 000 zł Śmierć ubezpieczonego 50 000 zł Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie) 5 000 zł Jednorazowe świadczenie dla dziecka (osierocenie) spowodowane śmiercią ubezpieczonego w wyniku zarażenia wirusem COVID-19 (koronawirusem) 10 000 zł Leczenie szpitalne:**

• za dzień pobytu spowodowany NW (od 1. do 14. dnia) 50 zł • za dzień pobytu spowodowany wirusem COVID-19 50 zł • za dzień pobytu spowodowany chorobą 25 zł .

Składka miesięczna za osobę 54 zł

*W przypadku leczenia szpitalnego spowodowanego koronawirusem zdarzenie musi być potwierdzone dokumentacją medyczną, a w przypadku śmierci – kartą zgonu. ** Świadczenie zostanie wypłacone za maksymalnie 90 dni pobytu w szpitalu.
Kiedy wypłacimy świadczenie? Poniżej kilka przykładów, które nie wyczerpują wszystkich przypadków wypłat:

Przykład 1 Śmierć ubezpieczonego wskutek zarażenia i zachorowania na COVID-19 – wypłacimy 50 000 zł z podstawowego świadczenia z tytułu śmierci + 50 000 zł z tytułu śmierci spowodowanej zakażeniem COVID-19 Łącznie wypłacimy 100 000 zł. Przykład 2 Wypadek ubezpieczonego w jadącym radiowozie, w trakcie pracy – wypłacimy 50 000 zł z tytułu śmierci + 50 000 zł z tytułu śmierci spowodowanej wypadkiem w pracy + 100 000 zł z tytułu śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym + 50 000 zł z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem. Łącznie wypłacimy 250 000 zł. Przykład 3 Pobyt ubezpieczonego w szpitalu – świadczenie dzienne to 25 zł + 25 zł jeśli pobyt w szpitalu był związany z zakażeniem COVID-19 Łącznie klient otrzymuje 50 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Jeśli posiadasz już inne grupowe ubezpieczenie w PZU Życie SA, wypłata świadczeń odbywa się niezależnie z każdej polisy zgodnie z zawartą umową.

OFERTA ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ODSTĘPSTWA OD OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA (OWU) TYP P PLUS:
NAZWA ODSTĘPSTWA DEFINICJA ODSTĘPSTWA Definicje i ograniczenie przystępowania Definicja: Covid-19 – choroba infekcyjna o przebiegu ostrym, spowodowana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powodująca objawy ogólnoustrojowe oraz w układzie oddechowym. Warunkiem stwierdzenia wystąpienia choroby jest potwierdzenie obecności wirusa SARS-CoV-2 w teście diagnostycznym (rRT-PCR). Śmierć w wyniku Covid-19 – śmierć, której przyczyną bezpośrednią albo wyjściową (pierwotną) była choroba Covid-19, co jest potwierdzone w karcie zgonu lub w dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę zgonu. Brak możliwości przystępowania do ubezpieczenia osób, które na dzień podpisania deklaracji zostały pozytywnie zdiagnozowane na obecność koronawirusa. Zapis na dedykowanej deklaracji: „W dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, nie jestem pozytywnie zdiagnozowany na obecność koronawirusa.”
Zmiana definicji ubezpieczonego Ubezpieczony – osoba pozostająca w stosunku prawnym z ubezpieczającym. W umowie ubezpieczenia nie mają zastosowania zapisy odnoszące się do ubezpieczonych bliskich.
Wydłużenie wieku wstępu ubezpieczonego
Nie ma górnej granicy wieku uprawniającej do podpisania deklaracji przystąpienia oraz końca odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do poszczególnych ubezpieczonych ze względu na ukończenie przez nich określonego wieku.
Zmiana wyłączeń odpowiedzialności Brak wyłączenia możliwości przystąpienia do ubezpieczenia pracowników przebywających w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub uznanych za niezdolne do pracy lub służby, o ile na dzień podpisania deklaracji nie przebywają na zwolnieniu lekarskim lub nie są zarażeni koronawirusem.
Zmiana definicji krwotoku śródmózgowego na udar mózgu
W każdym przypadku, w którym w umowie dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek śmierci spowodowanej zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym mowa jest o krwotoku śródmózgowym, stosuje się określenie udar, który oznacza: nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi.

Brak karencji dla osób przystępujących do ubezpieczenia od 1 maja lub 1 czerwca 2020 r.

Dla osób przystępujących od maja lub czerwca 2020, które pozostają w stosunku prawnym z ubezpieczającym, nie stosuje się karencji określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeń odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia na życie PPlus wraz z umowami dodatkowymi na wypadek: nieszczęśliwego wypadku, osierocenia dziecka, wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru i leczenia szpitalnego, dostępne u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Pełna informacja o propozycji ubezpieczenia pod linkiem:

Oferta dla służb mundurowych 2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *