Tempo legislacji w MSWiA nie słabnie. Dotyczy jednak wybranych obszarów regulacji…

ilustracja

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji ukazało się kilka rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dostosowujących istotne przepisy regulujące sprawy dotyczące policjantów, do nowej ustawy wprowadzającej pluralizm związkowy. Nie można więc narzekać na tempo legislacji w MSWiA, choć dotyczy ono jedynie wybranych obszarów regulacji…

1. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Projekt z dnia 9 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161. z późn. zm.2)) zarządza się. co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432. z 2013 r. poz. 1663 oraz z 2017 r. poz. 479) w § 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
..3. W’ skład komisji, o której mowa w ust. 1. może wchodzić po jednym przedstawicielu zakładowej organizacji związkowej, funkcjonującej w jednostce organizacyjnej Policji kierowanej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego/’.
§ 2. Czynności komisji, o której mowa w § 38. rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kontynuowane są przez komisję w dotychczasowym składzie.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2019 r.
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dokument – tutaj

**********

2. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów.

Projekt z dnia 9 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów
Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161. z późn. zm.2)) zarządza się. co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów (Dz. U. poz. 306), załącznik nr 32 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. W postępowaniach dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w przypadku zamiaru wymierzenia kary wydalenia ze służby w Policji, stosuje się protokół raportu dyscyplinarnego według dotychczasowego wzoru.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2019 r.

Załącznik: Protokół raportu dyscyplinarnego

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dokument – tutaj

************

3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

Projekt z dnia 9 października 2019 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów
Na podstawie art. 86 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.“’) zarządza się. eo następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów (Dz. U. poz. 1282. z 2018 r. poz. 253 oraz z 2019 r. poz. 561)
w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,.l. Warunki służby, uprawniające do uzyskania urlopu dodatkowego, szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia ocenia komisja powołana przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych, w skład której wchodzi eo najmniej przedstawiciel:
1) służby medycyny pracy;
2) służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) każdej zakładowej organizacji związkowej funkcjonującej wdanej jednostce organizacyjnej Policji.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2019 r.
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dokument – tutaj

****************

4. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów
Numer w wykazie prac legislacyjnych MSWiA.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów
Na podstawie arl. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r.poz. 161. z późn. zm.2)) zarządza się. co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 883, z 2014 r. poz. 1231, z 2018 r. poz. 215 oraz z 2019 r. poz. 441 i 1365) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,.4. Na wniosek opiniowanego zawarty w odwołaniu od opinii przełożony właściwy do rozpatrzenia odwołania zawiadamia o wpływie odwołania wskazaną przez opiniowanego reprezentującą go zakładową organizację związkową. Zakładowa organizacja związkowa może w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zgłosić swojego przedstawiciela do składu komisji, o której mowa w ust. 3.”.
§ 2. Do spraw odwołań od opinii służbowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2019 r.
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dokument – tutaj

mswia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *