Świadczenie motywacyjne w zainteresowaniu RPO

  Problemom związanym z brakiem przepisów pozwalających na przywróceniu świadczenia motywacyjnego za czas, w którym policjant tego świadczenia nie otrzymywał ze względu na wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne …