Sejmowa Komisja ds Petycji odrzuca dwie odpowiedzi MSWiA na dezyderaty.

 

ilustracja

Jak wcześniej zapowiadaliśmy, dzisiaj o godzinie 14-tej odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji ds. Petycji poświęcone rozpatrzeniu odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderaty sformułowane przez Komisję na podstawie petycji wniesionych do Sejmu przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

W trakcie dzisiejszego posiedzenia rozpatrywano odpowiedzi MSWiA na następujące dezyderaty:

dezyderat nr 176 w sprawie rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego,
dezyderat nr 179 w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą,
dezyderat nr 195 w sprawie terminów i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy.

W posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Petycji uczestniczył wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Kazimierz Barbachowski.

Ad.1. Stanowisko MSWiA w sprawie rozliczenia ponadnormatywnego czasu służby policjantów uprawnionych do dodatku funkcyjnego

dyr. Mariusz Cichomski – stwierdził, że stanowisko MSWiA w sprawie tego dezyderatu było już prezentowane 16 maja 2019′ i jest zgodne z opinią BAS i orzeczeniem NSA z 2018 r. – Dodatek funkcyjny na stanowiskach jest formą kompensacji za ponadnormatywny czas służby. MSWiA nie zamierza podejmować działań w celu zmiany tego uregulowania.

Poseł referent Robert Warwas – odpowiedź jest obszerna, ministerstwo stoi na stanowisku, że ponadnormatywny czas pracy jest rekompensowany przez dodatek funkcyjny i to jest uzasadnione.
Kazimierz Barbachowski

Kazimierz Barbachowski – padły tutaj słowa, że mogą otrzymać dodatek funkcyjny do 80 % – pytanie, czy otrzymują? Realia budżetowe Policji są takie, że dodatki funkcyjne są dalece niższe. Dochodzi do sytuacji, że zaczyna brakować chętnych do pełnienia stanowisk kierowniczych. Taka funkcja pociąga za sobą dużą odpowiedzialność a nie jest atrakcyjna finansowo. Na przykład ja robię to samo, co moi podwładni, ponoszę takie samo ryzyko. Zwracam uwagę, że pobierający dodatki funkcyjne to nie tylko ci, co siedzą za biurkiem. Często są to ci, którzy służą przy zabezpieczaniu imprez etc. Można byłoby się pogodzić, gdyby dodatki zbliżały się do połowy a tak nie jest.

insp. Jarosław Siekierski (KGP) – dodatek funkcyjny nie jest większy od służbowego, skala odpowiedzialności jest też inna, chociaż w jednostkowych przypadkach – dodatek nie obejmuje także czynności w sytuacji gdy objęci dodatkiem służbowym nie są w stanie wykonać czynności. Takie sytuacje maja miejsce i rację ma kolega z NSZZ Policjantów, jednak wakaty na stanowiskach z dodatkiem funkcyjnym są mniejsze. Wskaźnik wakatów na tych stanowiskach nie przekracza 2 %.

Przewodniczący PET Sławomir Piechota – Czy ten czas ponad 40 godzin pracy tygodniowo przez osoby pobierające dodatki funkcyjne jest gdzieś rejestrowany? Czy wiemy, jaka to jest skala zjawiska?

insp. Jarosław Siekierski – Nie nie prowadzimy takich rejestrów, w zasadzie realizowane jest prawo do wypoczynku, choć bywa ono nadwyrężane w sytuacjach nagłych i nieprzewidywanych. Rodzaj zadań wymusza często przekraczanie normy 8 godzin, ale nie jest to nigdzie dokumentowane.

Przewodniczący PET Sławomir Piechota – Na początek proponuję zacząć rejestrować ten ponadnormatywny czas pracy osób pobierających dodatki funkcyjne, bo to musi być rekompensowane. Ile jest wakatów na chwilę obecną?

insp. Jarosław Siekierski – nie umiem odpowiedzieć precyzyjnie – na dzień 9.12. 2019′ wakatów było około 4,800 – 4 900.

Przewodniczący PET Sławomir Piechota – Czy uważacie, że tak powinno pozostać?

insp. Jarosław Siekierski – w chwili obecnej nie zamierzamy niczego zmieniać. W dodatku funkcyjnym jest zawarta rekompensata za czas ponadnormatywny. W porozumieniu zawartym w listopadzie 2018′ – minister zobowiązał się podjąć sprawę nadgodzin, nie ma sprawy dodatków funkcyjnych.

Kazimierz Barbachowski – nie mam przed sobą treści porozumienia, ale dotyczyło ono wszystkich funkcjonariuszy, nie tylko otrzymujących dodatki służbowe.

Poseł referent petycji Robert Warwas – są rozbieżności. Strona związkowa – wiem, że ten sam problem sygnalizują policjanci – uważają, że dodatek funkcyjny nie wyrównuje dodatkowych godzin pracy. – Niestety, jako Komisja ds. Petycji nie jesteśmy uprawnieni do rozstrzygania tego sporu. Uważam, że Związki w kolejnych porozumieniach powinny ten problem uszczegółowić.

Przewodniczący PET Sławomir Piechota – Rekomendacja Komisji ds. Petycji – przyjąć odpowiedź MSWiA na dezyderat – bez sprzeciwu. Choć wiemy, że nie kończy to sprawy. Zdajemy sobie sprawę, że ten postulat powinien być dalej negocjowany.

Ad 2. Odpowiedź MSWiA na dezyderat nr 179 w sprawie zmiany przepisów dotyczących możliwości uzyskania przez funkcjonariuszy Policji odszkodowania za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku w związku ze służbą.

dyr. Mariusz Cichomski – 13 czerwca 2019′ kierunkowo poparliśmy ten dezyderat – ale powinny mieć te rozwiązania charakter ogólny, przepisy powinny określać tryb i sposób weryfikacji oraz wyceny szkody. Aspekt finansowy dezyderatu – wymaga zagwarantowania środków.

Poseł Jacek Świat – kiedy należy oczekiwać na zmiany legislacyjne. Pół roku minęło – pytam, jak odległe są te kierunkowe zamiary?

dyr. Mariusz Cichomski – na chwilę obecną nie prowadzimy żadnych działań.

Przewodniczący PET Sławomir Piechota – uznaję tę odpowiedź za niewystarczającą, chcemy jako Komisja wiedzieć kiedy te działania będą zrealizowane. Konkretnie.

– Rekomenduję uznanie tej odpowiedzi MSWiA za niewystarczającą i ponowienie dezyderatu domagającego się uregulowania sprawy.

– Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o wystąpieniu z dezyderatem do Prezesa Rady Ministrów, a tę odpowiedź MSWiA odrzucić.

Ad. 3. Dezyderat nr 195 w sprawie terminów i kosztów realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. (sygn. akt K 7/15) w odniesieniu do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego funkcjonariuszy.

dyr. Mariusz Cichomski – prace są prowadzone, odbyły się konsultacje, trwają konsultacje odnośnie innych służb, po konsultacjach przedstawimy propozycje…

Przewodniczący PET Sławomir Piechota – Kiedy będą te propozycje, jaki jest harmonogram prac? Minął już rok!

dyr. Mariusz Cichomski – Trybunał Konstytucyjny nie przewidział okresów przejściowych – zniknęła więc podstawa do wypłacania ekwiwalentów. Traktujemy tę sprawę poważnie, w niedługim czasie rozpocznie się procedowanie…

Kazimierz Barbachowski – Pan dyrektor mówił, że projekt już jest na ścieżce legislacyjnej … tymczasem są policjanci, którzy już pożegnali się ze służbą i nie dostali ani grosza za niewykorzystane urlopy. Nie najlepiej to wygląda wizerunkowo…

Przewodniczący PET Sławomir Piechota – Wyjaśnienia MSWiA uznajemy za dalece niewystarczające – chcemy konkretnej odpowiedzi . Także i tę odpowiedź MSWiA na dezyderat odrzucamy i występujemy do MSWiA o konkretne wyjaśnienia.

Na tym Komisja ds. Petycji wyczerpała rozpatrywanie dezyderatów sformułowanych w wyniku petycji wniesionych do Sejmu przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *