Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów.

 

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów jest związane ze zmianą ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w szczególności art. 15.

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r.poz. 125) mającej na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości. prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz.UE L 119 z 4.5.2016, str. 89).

Jednocześnie projekt uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399) w zakresie przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli osobistej wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. sygn. akt K 17/14
(Dz. U. poz. 2405), w którym Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z Konstytucją art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15 ust. 7 ustawy o Policji.

Dodatkowo projekt rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone w ustawie o Policji związane z wyodrębnieniem Biura Spraw Wewnętrznych Policji w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy
i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 106).

W związku ze zmianą delegacji ustawowej określonej w art. 15 ust. 8 ustawy o Policji niezbędne było wydanie nowego rozporządzenia.

Projekt w załączniku

projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-postepowania-przy-wykonywaniu-niektorych-uprawnien-policjantow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *