Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie kosztów ochrony prawnej policjanta.

Na portalu Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 66b ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956 i …), zwanej dalej „ustawą”.

Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz sposób dokumentowania przez policjanta kosztów poniesionych na ochronę prawną w przypadkach, o którym mowa w art. 66a ust. 1 i 3 oraz art. 66b ust. 3 ustawy, a także podmioty właściwe w sprawie zwrotu kosztów ochrony prawnej, o których mowa w art. 66a ust. 2 i art. 66b ust. 3 ustawy.
W projekcie przewidziano, że zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta następować będzie na pisemny wniosek policjanta, który poniósł te koszty. Uwzględniając specyficzny charakter uzbrojonej i umundurowanej formacji jaką jest Policja, w projekcie przewidziano, że policjant będzie składał ww. wniosek drogą służbową, charakterystyczną dla służb mundurowych. Adresatem przedmiotowego wniosku będzie, co do zasady, przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

Natomiast policjant oddelegowany do wykonywania zadań służbowych poza Policją, przedmiotowy wniosek będzie składał drogą służbową do Komendanta Głównego Policji. Komendant Główny Policji oraz Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji i ich zastępcy, wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 projektu, składać będą do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wskazani kierownicy jednostek organizacyjnych Policji tj. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, dyrektor instytutu badawczego, komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendant szkoły policyjnej oraz ich zastępcy, będą składać wniosek do Komendanta Głównego Policji.

Mając na celu zapewnienie transparentności całego postępowania w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną policjanta, a także dążąc do zapewnienia gospodarnego i rzetelnego dysponowania środkami publicznymi, koszty poniesione na ochronę prawną policjanta będą musiały być szczegółowo udokumentowane, w szczególności za pomocą faktur, rachunków lub innego rodzaju dokumentów sporządzonych na piśmie, potwierdzających datę poniesienia przez policjanta kosztów na tę ochronę prawną oraz wysokość poniesionych kosztów, a także pozwalających na jednoznaczne ustalenie podmiotu świadczącego na rzecz policjanta ochronę prawną, w związku z działalnością, którego poniesione zostały te koszty.

Zwrot policjantowi poniesionych przez niego kosztów na ochronę prawną następować będzie w terminie 30 dni od dnia wpływu jego wniosku o zwrot tych kosztów do przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy albo Komendanta Głównego Policji. Natomiast w przypadku złożenia wniosku przez funkcjonariuszy wymienionych w § 2 ust. 4 i 5 projektu, 30 dniowy termin będzie liczony od dnia wpływu …

Więcej – patrz załączniki

Projekt
Uzasadnienie

projekt_MSWiA_koszty_ochrony_prawnej_uzasadnienie

projekt_MSWiA_koszty_ochrony_prawnej_policjanta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *