Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz ustawę okołobudżetową umożliwiającą zmianę Programu Modernizacji Policji

ilustracja

12 grudnia 2018′ Prezydent RP podpisał 17 ustaw, w tym dwie istotne dla środowiska policyjnego: ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw oraz
ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019;

************

Informacja o ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest wyodrębnienie ze służby prewencji pododdziałów antyterrorystycznych Policji i utworzenie służby kontrterrorystycznej. Służba ta będzie się składać z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji, odpowiedzialnych za prowadzenie działań kontrterrorystycznych, a także wspieranie jednostek organizacyjnych Policji, m.in. w warunkach szczególnego zagrożenia. Nowo tworzona jednostka posługiwać się będzie dotychczasowym skrótem BOA ze względu na jego rozpoznawalność za granicą.
Ustawa przyznaje nowej służbie kompetencje w zakresie prowadzenia działań o charakterze kontrterrorystycznym oraz wspierania innych jednostek Policji w warunkach szczególnych zagrożeń lub w wypadkach wymagających użycia specjalistycznych: sił, środków lub taktyki. Ustawa dopuszcza możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby w sytuacjach uzasadnionych stanem wyższej konieczności na wzór rozwiązań regulujących funkcjonowanie innych służb, tj. ABW, AW, CBA. Ustawa określa tryb powoływania dowódcy BOA i jego zastępcy, a także dowódcy oraz zastępcy dowódców samodzielnych pododdziałów.

Ponadto ustawa wprowadza dualizm podległości samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. Organizacyjnie funkcjonariusze samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji podlegać będą właściwym: komendantowi wojewódzkiemu Policji albo Komendantowi Stołecznemu Policji, natomiast w zakresie działań kontrterrorystycznych, podlegać będą dowódcy BOA.

***************

Informacja w sprawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019′

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 jest tzw. ustawą okołobudżetową, której treść jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2019.
Rozwiązania przyjęte w ustawie dotyczą następujących kwestii:

 • doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • funduszu na nagrody dla nauczycieli;
 • odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli;
 • funduszu socjalnego dla żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, a także dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin;
 • przeznaczenia środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • przesunięcia wydatków z Funduszu Pracy;
 • przeznaczenia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • przeznaczenia środków z Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
 • przeznaczenia wydatków z Funduszu Kultury Fizycznej;
 • realizowania przedsięwzięć w ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020”;
 • realizowania przedsięwzięć z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa”;
 • finansowania działań w obszarze ratownictwa lotniczego;
 • niestosowania wskazanych przepisów;
 • rekompensowania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych składek na rzecz otwartych funduszy emerytalnych;
 • zadań przekazanych spółce celowej;
 • wynagrodzenia osób zatrudnionych w niektórych spółkach;
 • zmian zasad finansowania określonych w Przepisach wprowadzających Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej;
 • zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy;
 • zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym;
 • zwiększenia limitu środków na działanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym;
 • zwiększenia limitu środków na Program Szczepień Ochronnych.Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Czekamy na podpis pod ustawą o zmianie ustawy o Programie Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017 – 2020.

art,1213,prezydent-podpisal-17-ustaw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *