POLICYJNY PROGRAM UBEZPIECZENIA EMERYTÓW

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie informuje, iż istnieje możliwość kontynuacji ubezpieczenia na życie dla policjantów odchodzących na emeryturę. Do dyspozycji jest Program Emeryt 22015 PZU, jest to oferta dedykowana dla byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Policji ora ich Współmałżonków, Partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci.
Poniżej jest umieszczona oferta programu Emeryt 2015 PZU.

Deklaracje przystąpienia do programu dostępne są bezpośrednio u Wiceprzewodniczącego NSZZ Policjantów w Rzeszowie asp. sztab. Mieczysław Klimek tel. 600 439 509, 17 858 2495, 821 2495.

Szanowni EMERYCI POLICYJNI
W załączeniu przekazuję Państwu nowy program EMERYT POLICJA 2015, który rozpoczyna swoje funkcjonowanie w Rzeszowie od 1 lutego 2016 r. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowymi wariantami oraz wybór swojego zakresu. Wybrany wariant powinniście Państwo zaznaczyć na dołączonej deklaracji w punkcie II (łączna wysokość składek) i dostarczyć do siedziby NSZZ Policjantów do każdego 20 dnia przed rozpoczęciem odpowiedzialności. (NSZZ Policjantów Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów)
CO NOWEGO W PROGRAMIE ?
1. Bezpłatne, nielimitowane oraz bez skierowań wizyty u 16 specjalistów w przychodniach w całej Polsce w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia.

2. Karta apteczna – dodatkowa kwota 200 zł na produkty z apteki po pobycie w szpitalu.
3. Możliwość przystępowania współmałżonka, partnera życiowego i pełnoletniego dziecka do dowolnego z zaproponowanych zakresów.
4. Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu już po 3-dniowym okresie hospitalizacji (wcześniej był to 4-dniowy pobyt).
5. Rozszerzenie leczenia szpitalnego o rekonwalescencję i pobyt na oddziale intensywnej terapii
6. Możliwość rozszerzenie świadczenia zdrowotnego o wyższe zakresy oraz pakiety rodzinne i partnerskie.
7. Nowa oferta uwzględnia także zniesienie wszystkich karencji dla EMERYTÓW POLICYJNYCH oraz ich współmałżonków i pełnoletnich dzieci, którzy przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 pierwszych miesięcy od daty wdrożenia programu.
8. Karta KLUBU PZU POMOC wraz ze zniżką 10% na ubezpieczenia majątkowe (AC, OC, itp.).

Najważniejszym nowym elementem programu Policja 2015 jest bezpłatny dostęp do lekarzy specjalistów, bez skierowań i w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych w całej Polsce (ponad 1500 placówek). Ubezpieczenie zdrowotne daje poczucie bezpieczeństwa, dzięki zapewnieniu szybkiego dostępu do usług oferowanych w prywatnych placówkach medycznych – partnerów PZU lub własnych. W zależności od wybranego zakresu, Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych (pakiety dodatkowe) oraz lekarzy specjalizacji (m.in. alergologia, audiologia, anestezjologia, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, dermatologia, diabetologia, endokrynologia, gastrologia, ginekologia, hematologia, hepatologia, kardiologia, lekarz chorób zakaźnych, nefrologia, neurochirurgia, neurologia, okulistyka, onkologia, ortopedia, otolaryngologia, pulmonologia, radiologia, reumatologia, urologia, wenerologia, psychiatria – w zależności od zakresu). Dodatkowo w ramach wybranego zakresu ubezpieczenia, Klient ma możliwość wykonania w krótkim terminie od kilkudziesięciu do ponad kilkuset podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych, szczepień oraz wizyt domowych. Zakres ubezpieczenia podstawowego w programie Policja 2015 zawiera pakiet STANDARD, ale istnieje również możliwość przystąpienia do pakietów dodatkowych (o szerszym zakresie) oraz do pakietów rodzinnych i partnerskich. Oferta uwzględnia także zwrot kosztów za usługi objęte zakresem ubezpieczenia zrealizowane poza placówkami PZU Pomoc do kwoty określonej w umowie.
Nowością jest również karta apteczna, która służy do bezgotówkowego odbioru produktów w wybranych 3000 aptekach w całej Polsce – limit na karcie to 200 zł. Świadczenie realizowane jest w formie jednorazowego przyznania ubezpieczonemu prawa do bezgotówkowego odbioru w aptece produktów poprzez wydanie Karty aptecznej po otrzymaniu świadczenia za pobyt w szpitalu. PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu prawo do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece maksymalnie za trzy pobyty w szpitalu rozpoczęte w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy, trwającym między rocznicami polisy, objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia LS.
Składkę należy przelać z góry do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego początek odpowiedzialności na konto:
15 9161 0001 0004 1250 2000 0050
NSZZ Policjantów Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów
W przypadku pytań proszę o kontakt:
p. Józef Bąk – Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu NSZZ POLICJANTÓW w Rzeszowie – tel. 887 458 860
p. Mieczysław Klimek V-ce Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie
tel. 600 439 509, 17 8582495
Instrukcja wypełnienie deklaracji
1. Instrukcja dla EMERYTA POLICYJNEGO
EMERYT POLICYJNY na deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego w PZU wypełnia punkt I i IV oraz podpisuje się wraz z datą na końcu punktu VI.
W punkcie I należy wpisać miejsce i datę urodzenia, nazwisko, imię, pesel, adres
W punkcie IV należy wpisać dane uposażonego, tj.: nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia, adres oraz podać procent świadczenia (w przypadku jednej osoby 100%, w przypadku większej ilości uposażonych podział 100% np. po 50%)
2. Instrukcja dla WSPÓŁMAŁŻONKA EMERYTA POLICYJNEGO
Współmałżonek EMERYTA, który chce przystąpić do ubezpieczenia grupowego w PZU wypełnia na deklaracji punkt I i IV oraz podpisuje się wraz z datą na końcu punktu VI.
Zasady wypełniania takie jak wyżej w przypadku EMERYTA.
Dodatkowo na deklaracji współmałżonka EMERYT wypełnia punkt VII oraz podpisuje się na końcu tego punktu. W puncie VII pracownik na deklaracji współmałżonka wpisuje swoje nazwisko, imię, pesel i datę ślubu.
3. Instrukcja dla PEŁNOLETNIEGO DZIECKA EMERYTA POLICYJNGO
Pełnoletnie dziecko EMERYTA POLICYJNEGO, który chce przystąpić do ubezpieczenia grupowego w PZU wypełnia na deklaracji punkt I i IV oraz podpisuje się wraz z datą na końcu punktu VI.
Zasady wypełniania takie jak wyżej w przypadku EMERYTA.
Dodatkowo na deklaracji pełnoletniego dziecka EMERYT wypełnia punkt VII oraz podpisuje się na końcu tego punktu. W puncie VII EMERYT na deklaracji pełnoletniego dziecka wpisuje swoje nazwisko, imię, pesel i datę ukończenia 18 roku życia dziecka.
4. Instrukcja dla PARTNERA ŻYCIOWEGO EMERYTA POLICYJNEGO
Partner życiowy EMERYTA POLICYJNEGO, który chce przystąpić do ubezpieczenia grupowego w PZU wypełnia na deklaracji punkt I, III i IV oraz podpisuje się wraz z datą na końcu punktu VI.
Zasady wypełniania takie jak wyżej w przypadku EMERYTA. Dodatkowo w punkcie III należy wpisać dane EMERYTA
Dodatkowo na deklaracji partnera życiowego EMERYT wypełnia punkt VII oraz podpisuje się na końcu tego punktu. W puncie VII pracownik na deklaracji partnera życiowego wpisuje swoje nazwisko, imię, pesel.
WAŻNE! Emeryt, który ubezpiecza swojego PARTNERA ŻYCIOWEGO na swojej deklaracji przystąpienia również wypełnia punkt III, wpisując dane partnera.
5. W przypadku wybrania dodatkowego wariantu medycznego prosimy o wypełnienie
punktu II i podpunktu 2 oraz podanie danych współmałżonka lub/i dziecka w punkcie V wraz z ich podpisami.

 

 

POLICYJNY PROGRAM UBEZPIECZENIA EMERYTÓW

Oferta dla byłych Funkcjonariuszy i Pracowników oraz ich Współmałżonków, Partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci

Odpowiedzialność do ukończenia 70 roku życia WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA w zł
RODZAJE ŚWIADCZEŃ Wariant I Wariant II Wariant III
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym (łącznie) 72 000 108 000 156 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana NW (łącznie) 36 000 54 000 78 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 36 000 54 000 78 000
Śmierć ubezpieczonego 18 000 27 000 39 000
Śmierć małżonka 6 000 9 000 13 000
Śmierć małżonka spowodowana NW (łącznie) 15 000 22 500 32 500
Śmierć rodziców lub rodziców współmałżonka 1 200 1 800 2 600
Śmierć dziecka 1 800 2 700 3 900
Urodzenie dziecka 600 900 1 300
Urodzenie martwego dziecka 1 200 1 800 2 600
Osierocenie dziecka 2 400 3 600 5 200
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, za 1% trwałego uszczerbku 240 360 520
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, za 1% 240 360 520
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego * 3 000          4 500          6 500        
Leczenie szpitalne –  świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w szpitalu: od 1 – 14 dnia pobytu w szpitalu /  po 14 dniu pobytu w szpitalu;

pobyt w szpitalu trwający min.3 dni;

maksymalnie świadczenie płatne za 90 dni pobytu w szpitalu w każdym roku polisowym

Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym 120 / 30 180  / 45 260  / 65
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy 60 / 30 90 / 45 130 / 65
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 120 / 30 180 / 45 260 / 65
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu  spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 60 / 30 90 / 45 130  / 65
Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu  spowodowanego chorobą 30 / 30 45 / 45 65 / 65
Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT 300 450 650
Świadczenie za dzień rekonwalescencji – za dzień zwolnienia lekarskiego po pobycie w szpitalu min. 10 dniowym – maksymalnie za 30 dni zwolnienia 15 22,50 32,50
Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu  leczenia szpitalnego poza terytorium Polski ** TAK TAK TAK
Operacje chirurgiczne (kilkaset zabiegów)                                                                                                                                                                                                                                                                 klasa I                                                                                                                                        klasa II                                                                                                                                            klasa III 3 000

1 800

600

4 500

2 700

900

6 500

3 900

1 300

Karta apteczna 200 200 200
Świadczenie medyczne STANDARD STANDARD STANDARD
Indywidulana kontynuacja Tak Tak Tak
Łączna składka za powyższy pakiet: 61 zł 85 zł 116 zł

* *  odpowiedzialność PZU Zycie S.A. obejmuje pobyt w szpitalu oraz na OIT na terytorium kraju należącego do UE oraz na terytorium: Australii, Islandii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii oraz Watykanu

 

* Ciężkie choroby ubezpieczonego: anemia plastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, choroba Creutzwelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, wirusem HIV będące następstwem bezpośredniego wykonania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV będące powikłaniem transfuzji krwi, zawał serca, zgorzel gazowa.

 

Dopłata za dodatkowe pakiety świadczenia medycznego dla programu EMERYT:

Zakres usług: Pakiety: Dopłata składki miesięcznej:
STANDARD Partnerski 12,75 zł
  Rodzinny 25,50 zł
KOMFORT Indywidualny 23,40 zł
  Partnerski 59,55 zł
  Rodzinny 95,70 zł
KOMFORT PLUS Indywidualny 45,70 zł
  Partnerski 104,15 zł
  Rodzinny 162,60 zł
OPTIMUM Indywidualny 76,60 zł
Partnerski 165,95 zł
Rodzinny 255,30 zł

 

 

ŚWIADCZENIA STANDARD KOMFORT KOMFORT PLUS OPTIMUM
całodobowa infolinia

801 405 905

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
serwis sms-owy Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Dostęp do lekarzy podstawowej opieki Ÿ Ÿ Ÿ
dostęp do lekarzy specjalistów 16 specjalizacji

bezpłatnie

 

(alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, kardiolog, nefrolog, neurolog, okulista, ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog, urolog)

22 specjalizacji

bezpłatnie

 

(alergolog, anestezjolog, audiolog, chirurg ogólny, chirurg, onkolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, hepatolog, kardiolog, nefrolog, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog, urolog)

26 specjalizacji

bezpłatnie

 

(alergolog, anestezjolog, audiolog, chirurg ogólny, chirurg onkolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, hepatolog,  kardiolog, lekarz chorób zakaźnych, nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog, ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, radiolog, reumatolog, urolog, wenerolog)

 30 specjalizacji

bezpłatnie


(alergolog, anestezjolog, audiolog, chirurg naczyniowy,
chirurg ogólny, chirurg onkolog, dermatolog, diabetolog,
endokrynolog, gastrolog, ginekolog, hematolog, hepatolog,
kardiolog, lekarz chorób zakaźnych,  nefrolog, neurochirurg, neurolog, okulista, onkolog,
ortopeda, otolaryngolog, proktolog,  pulmonolog, radiolog, reumatolog, specjalista
rehabilitacji, traumatolog, urolog, wenerolog)

prowadzenie ciąży Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Opieka specjalistyczna psychiatry i psychologa 4 wizyty 4 wizyty
przegląd stomatologiczny Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
stomatologia zachowawcza 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki 20% zniżki
wizyty domowe

(w godz. i dn. wolnych od pracy)

 — 2 wizyty/rok 4 wizyty/rok 4 wizyty/rok
szczepienia ochronne  — Ÿ Ÿ Ÿ
rehabilitacja ambulatoryjna  —  — 30 zabiegów/rok
zabiegi ambulatoryjne (alergologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne, ogólnolekarskie, okulistyczne, otolaryngologiczne, pielęgniarskie) Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
badania diagnostyczne

(bakteriologiczne, biochemiczne, biopsja cienkoigłowa
tarczycy, cytologiczne wymazu z szyjki macicy,
czynnościowe, endoskopia, hormonalne, immunologiczne,
moczu, radiologia, serologiczne i immunologiczne, skórne
testy alergiczne, tomografia komputerowa i rezonans
magnetyczny, USG, wirusologiczne)

49 badań i zabiegów bezpłatnych

 

 63 badania i zabiegi ze zniżką 15%

162 badania i zabiegi bezpłatne

 

124 badania i zabiegi ze zniżką 15%

315 badań i zabiegów bezpłatnych                      403 badania i zabiegi bezpłatne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *