Oczyszczeni z zarzutów wrócą do służby. Nowelizacja ustawy czeka na podpis prezydenta.

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw umożliwiającej powrót do służby funkcjonariusza zwolnionego za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego, a następnie uniewinnionego w postępowaniu karnym.

Poprawki dotyczą m.in. nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Senat zaproponował w niej uzupełnienie art. 124 k ustawy o Państwowej Straży Pożarnej o dodatkowy przepis, który zapobiegnie niepotrzebnemu wszczynaniu postępowania w przypadku ustania karalności przewinienia. Wprowadzono również poprawki redakcyjne oraz poprawkę usuwającą zbędne – zdaniem Senatu – odesłanie do terminu zawartego w innym ustępie.

Ustawa jest propozycją Senatu, do którego trafiła petycja niesłusznie wydalonego z policji Krzysztofa K. z Wrocławia. Policjant został prawomocnie uniewinniony dopiero po 12 latach. Choć został oczyszczony z zarzutów, nie może liczyć nie tylko na rekompensatę utraconych zarobków, ale także na rehabilitację i powrót w szeregi policji. Podmiotem składającym Petycję do Senackiej Komisji w tej sprawie był również Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Celem regulacji jest stworzenie podstaw do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby niesłusznie oskarżonych funkcjonariuszy.

Jak wskazywał w Sejmie poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek (PiS), brak było podstaw prawnych – obok ustawy o Policji – również w regulacjach odnoszących się do innych służb, w tym do ustaw o Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Zaznaczył, że podczas prac w podkomisji i komisji projekt uzupełniono o ustawy dotyczące Straży Marszałkowskiej i Służby Ochrony Państwa.

W dotychczas obowiązującej ustawie zawarto katalog przesłanek wznowienia postępowania dyscyplinarnego. Nowe przepisy uzupełniają ten katalog o kolejną podstawę wznowienia, która stanowi, że postępowanie dyscyplinarne można wznowić w przypadku, gdy prowadzone o ten sam czyn postępowanie karne, karne skarbowe lub w sprawach o wykroczenia zostało zakończone prawomocnym wyrokiem uniewinniającym albo orzeczeniem o umorzeniu postępowania z powodu niepopełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego albo z powodu braku ustawowych znamion czynu zabronionego.

Nowe przepisy znoszą również termin ograniczający prawo do wniesienia wniosku o wznowienie każdego postępowania dyscyplinarnego na korzyść funkcjonariuszy ABW, CBA, SW, BOR, SOP i Straży Marszałkowskiej. W przypadku Policji i Straży Granicznej termin ten będzie wynosił 10 lat, z wyjątkiem postępowań dyscyplinarnych zakończonych wydaleniem ze służby. W takim przypadku prawo wniesienia wniosku o wznowienie postępowania również nie będzie ograniczone terminem. Po śmierci funkcjonariusza takie będzie przysługiwało członkom rodziny wyszczególnionym w przepisach.

Ustawa stwarza podstawy prawne do rehabilitacji prawnej i powrotu do służby, gdy funkcjonariusz miał postępowanie dyscyplinarne i karne za czyn wypełniający jednocześnie znamiona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarnego.

Dotychczas funkcjonariusze policji, CBA, SW, AW, SWW i SKW po 5 latach od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego nie mogli wnieść o jego wznowienie, nawet gdy zostali uniewinnieni w postępowaniu karnym. W przypadku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego termin ten wynosił 3 lata, a w przypadku Straży Granicznej – 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *