Minister przeciwny płatnym nadgodzinom dla osób posiadających dodatki funkcyjne!

ilustracja

W odpowiedzi na dezyderat Sejmowej Komisji ds. Petycji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził, że przyznanie prawa do płatnych nadgodzin funkcjonariuszom posiadającym dodatki funkcyjne jest niecelowe.

(…) Odnosząc się natomiast do objęcia rekompensatą pieniężną za ponadnormatywny czas służby również funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymywania dodatku funkcyjnego należy mieć na uwadze, że genezą wprowadzenia dodatku funkcyjnego był między innymi brak możliwości odbioru wypracowanych godzin ponadnormatywnych rekompensowanych właśnie dodatkiem funkcyjnym, który de facto jest wyższy od dodatku służbowego (…) – czytamy w odpowiedzi MSWiA na dezyderat nr 176 sejmowej Komisji ds. Petycji

W naszej ocenie cytowana odpowiedź MSWiA wyczerpuje znamiona dyskryminacji i dlatego Zarząd Główny NSZZ Policjantów rozważy możliwość skierowania skargi do Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarz z portalu Infosecurity24.pl

MSWiA mówi „nie” płatnym nadgodzinom dla „funkcyjnych”

Zapisy dotyczące pełnopłatnych nadgodzin znalazły się wprawdzie w znowelizowanej niedawno ustawie, jednak jak się okazuje, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zamierza płacić za nadpracowane godziny funkcjonariuszom pełniącym służbę na stanowiskach kierowniczych. Takie stanowisko, w przesłanej do marszałek Sejmu, odpowiedzi na dezyderat prezentuje szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Szef MSWiA przypomina, że zmiany w przepisach, jakie wprowadzono niedawno, są wynikiem podpisanych w ubiegłym roku porozumień. Nowelizacja przewiduje, że prawo do 100-procentowo płatnych nadgodzin otrzymają wszyscy funkcjonariusze służb. Będą ich obowiązywały półroczne okresy rozliczeniowe. W zamian za nadpracowane godziny funkcjonariusze mogą otrzymać czas wolny od służby. Jeśli tak się nie stanie, zostanie im wypłacona rekompensata pieniężna. Wniosek o skorzystanie z czasu wolnego za przepracowane nadgodziny będą mogli złożyć w ciągu 10 dni.

Jak się jednak okazuje, płatne nadgodziny nie będą jednak przysługiwać „wszystkim” mundurowym. Jak czytamy w odpowiedzi na dezyderat, jaki sejmowa komisja petycji skierowała do MSWiA, objęcie płatnymi nadgodzinami mundurowych uprawnionych do otrzymywania dodatku funkcyjnego, „zlikwiduje przesłankę wprowadzenia tego dodatku”.

„Dodatkowo należy mieć na uwadze, że ewentualne objęcie płatnymi nadgodzinami ponadnormatywnymi również funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dodatku funkcyjnego zlikwiduje przesłankę wprowadzenia dodatku, mówiącą o braku możliwości odbioru godzin ponadnormatywnych.” – Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, pismo z 11 września do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Jak tłumaczy Kamiński, genezą wprowadzenia dodatku funkcyjnego był m.in. brak możliwości odbioru wypracowanych godzin ponadnormatywnych, które rekompensowane były właśnie dodatkiem funkcyjnym. Zdaniem ministra, dodatek ten „de facto jest wyższy od dodatku służbowego”. Z wyliczeń jakie podaje szef resortu wynika, że przeciętna wysokość dodatku funkcyjnego w Policji wynosi 1215 złotych, podczas gdy przeciętna wysokość dodatku służbowego w formacji to 431 złotych. Odpowiednio w Straży Granicznej kwoty te wynoszą 1290 złotych – dodatek funkcyjny oraz 545 złotych – dodatek służbowy.

Szef MSWiA przypomina też, że wprawdzie podpisane porozumienie gwarantowało 100-procentowo płatne nadgodziny wszystkim funkcjonariuszom, jednak „nie zawarto (w nim – red.) ustaleń o zamiarze rozszerzenia zakresu działania regulacji odnoszącej się do odpłatności za ponadnormatywny czas służby na <>”. Oznacza to, że zdaniem resortu, skoro przed nowelizacją zarówno w Policji jak i Straży Granicznej z prawa do rekompensaty pieniężnej za nadgodziny nie mogli korzystać mundurowi uprawnieni do dodatku służbowego, nowe przepisy ich również nie obejmują.

Resort powołuje się też na opinię Biura Analiz Sejmowych, w której sejmowi prawnicy przypominają, że „ustawodawca dla policjantów funkcyjnych przewidział szczególną formę rekompensaty za niedogodności związane z pełnieniem służby na stanowisku kierowniczym poprzez przyznanie stosownego stałego dodatku i do tej grupy policjantów nie stosuje się rekompensaty pieniężnej i czasu wolnego od służby w zamian za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji”. Co więcej, w tej samej opinii przytoczono opinie sądów administracyjnych, zgodnie z którymi, dodatek funkcyjny „zawiera już w sobie element rekompensaty np. za ewentualną konieczność służby w dni ustawowo wolne od pracy”.

„Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażonym w wyroku z dnia 1 kwietnia 2016 r. I OSK 1591/14, dodatek funkcyjny stanowi niejako rekompensatę dla policjantów uprawnionych do jego otrzymywania za służbę pełnioną w ponadnormatywnym czasie służby.”- Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP z 8 kwietnia 2019 roku

Innego zdania są związkowcy, którzy swoje wątpliwości wyrażali już podczas majowego posiedzenia sejmowej komisji petycji. Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów podkreślał, że jego zdaniem, brak płatnych nadgodzin dla mundurowych uprawnionych do dodatku funkcyjnego, doprowadzi do licznych sytuacji, w których podwładni będą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od przełożonych. Jak podkreślał, będzie to miało miejsce zwłaszcza w niewielkich jednostkach, w których specyfika służby i wakaty wymuszają wykonywanie pracy w pierwszej linii przez również tych funkcjonariuszy, którzy otrzymują dodatek funkcyjny. Jankowski zauważył, że w przypadku braku istotnej różnicy wynagrodzeń między podwładnymi i przełożonymi brak będzie chętnych do objęcia stanowisk kierowniczych.

Pełna treść odpowiedzi ministra na dezyderat w załączniku.

pismo_mswia_do_marszaek_sejmu___rozliczanie_nadgodzin_policjantw_uprawnionych_do_dodatku_funkcyjnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *