Projekt rozporządzenia – zwiększanie kwoty bazowej

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.) i zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. poz. 370).

Projekt opracowany został w związku z podpisanym w dniu 24 września 2021 r. Porozumieniem pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Stroną Społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od dnia 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł na etat (wraz z nagrodą roczną) wynikającą z ustanowionego ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2448) Programu modernizacji oraz wynikającą z podwyżki funduszu uposażeń o 4,4%.

W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej o 0,419, co spowoduje jej wzrost z 3,810 do 4,229. Taki poziom wielokrotności zapewni podwyżkę przeciętnego miesięcznego uposażenia w wysokości 677 zł (wraz z nagrodą roczną), a zatem zgodną z zapisami Porozumienia z dnia 24 września 2021 r.

Środki na sfinansowanie wzrostu wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 w części 42 – Sprawy wewnętrzne w ramach środków na funkcjonowanie Policji.

Środki na uposażenia umożliwiają dokonanie podwyżki uposażeń policjantów wysokości 677 zł (wraz z nagrodą roczną) miesięcznie na etat, a bez nagrody rocznej przeciętnie miesięcznie 625 zł na etat. Zgodnie bowiem z art. 110 ustawy o Policji, policjantowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje. Ustalenie wielokrotności kwoty bazowej na poziomie 4,229 oznaczać będzie, że przeciętne miesięczne uposażenie wyniesie 6.829 zł.

Należy mieć na uwadze, że ustalona w projekcie rozporządzenia wielokrotność kwoty bazowej określa wysokość przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów. Natomiast indywidualne wysokości uposażeń policjantów ustalane są w oparciu o wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia i będzie mieć zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2022 r., co wynika z potrzeby dostosowania wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej do regulacji określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022–2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Powyższe rozwiązanie ma na celu objęcie ogółu uprawnionych funkcjonariuszy nowymi rozwiązaniami, zgodnie z intencją prawodawcy. Uwzględniając całokształt okoliczności, w szczególności przedmiot i treść projektowanej regulacji, która będzie miała korzystny wpływ na krąg podmiotów, do których jest adresowana, należy stwierdzić, że zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie wejścia w życie projektowanych rozwiązań z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), w związku z czym nie podlega notyfikacji.

Projekt rozporządzenia, w ocenie projektodawcy, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Czytaj więcej:

12849121

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *