Pakiet dla Policji 2023- przywróćmy motywacyjny charakter dodatków

Świadomi trudnej sytuacji w jakiej znalazła się nasza formacja staramy się rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale wskazywać gotowe systemowe rozwiązania, które w naszej ocenie wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie Polskiej Policji. Taki gotowy zbiór przygotowany przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów nosi nazwę “Pakiet dla Policji 2023”. Postaramy się w kilku najbliższych tygodniach przygotować streszczenia wraz z infografikami, które przybliżą Wam drogie koleżanki i koledzy postulaty zawarte w tym pakiecie.

Sam pakiet znajduje się na stronie głównej NSZZP i zawiera rozwiązania, które w naszej ocenie realnie wpłyną na trudną sytuację w jakiej znalazła się nasza instytucja. Dzisiaj postaramy się Wam przybliżyć naszą wizję finansowania Polskiej Policji. Nasi bezpośredni przełożeni mają odpowiednie narzędzia do kształtowania polityki płacowej. Niestety są ograniczeni w swobodzie korzystania z tych praw. Dlaczego w Polskiej Policji o wzroście dodatków służbowych i funkcyjnych nie decydują osoby, które mają największą wiedzę na temat zaangażowania poszczególnych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy? Dlaczego system na lata zamraża dodatki, które mają spełniać rolę motywacyjną?

O wprowadzenie systemowego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych, znanego w środowisku jako „dodatek progresywny”, NSZZ Policjantów postuluje już od kilkunastu lat. Powodem jest zbyt subiektywny charakter przyznawania tych dodatków, przez co utrzymują się one na wyraźnie zaniżonym poziomie, nie spełniając swojej motywacyjnej roli.

Przyznanie dodatku służbowego oraz jego wysokość uzależnia się od oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych.

Dodatek służbowy może być obniżony lub cofnięty. Jednak przy spełnieniu pozytywnych przesłanek jego wysokość może osiągnąć 50% określonej wyżej podstawy. Tymczasem, do dnia 1 marca 2023 r. jego średnia wysokość nie przekraczała 15%.  Jak to wygląda w przypadku dodatków funkcyjnych.

Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi w stawce kwotowej, w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych.

W zależności od kategorii jednostki i zajmowanego stanowiska maksymalna stawka dodatku funkcyjnego nie może przekraczać odpowiednio 80%, 70% lub 60% podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku służbowemu. Przed marcowymi regulacjami uposażeń, wysokość tego dodatku stanowiła średnio 23%.

Polityka przyznawania dodatków służbowych, aktualizowanie na bieżąco ich wysokości jest zatem nieadekwatna do roli jaką powinna spełniać. Widać, że jest to problem systemowy i nie dotyka tylko funkcjonariuszek i funkcjonariuszy realizujących zadania na stanowiskach podstawowych, dotyka również kadry kierowniczej. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku nie ma mowy o roli motywacyjnej skoro dodatki na lata są zamrożone.

NSZZ Policjantów przekonany jest, że polska Policja ma szansę na zajęcie odpowiedniej pozycji na rynku pracy, ale tylko wtedy, gdy zdoła usystematyzować wzrost dodatków służbowych i funkcyjnych, czyli wprowadzić mechanizm uzależniający ich wzrost nie tylko od zakresu i stopnia złożoności obowiązków czy przestrzegania dyscypliny służbowej, ale również od stażu służby.

Najstarszy z lansowanych przez NSZZ Policjantów postulatów zakłada powiązanie procentowego wzrostu dodatków od etapów stażu służby. Maksymalne wartości dodatków, przy jednoczesnym spełnieniu dotychczasowych warunków byłyby osiągane wraz z osiągnieciem maksymalnej wysługi emerytalnej. NSZZ Policjantów nie wyklucza przy tym możliwości połączenia kolejnych etapów wzrostu dodatków np. z cyklem opiniowania służbowego, ale pomysł ten nie jest pomysłem jedynym. NSZZ Policjantów poprze i weźmie udział w przygotowaniu każdej propozycji, która dodatkom służbowym i funkcyjnym nada charakteru progresywnego. Bez tego bowiem ani nie przyciągniemy do służby wartościowych kandydatów, ani też nie utrzymamy w niej tych, którzy dla Policji stanowią największy kapitał.

Zespół prasowy ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie

Fot. policja.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *